Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Ceny TA: Borelióza, monokrystaly i čmeláci

Tisková zpráva Technologické agentury ČR

Hodnotící komise z nich vybrala deset semifinalistů a poté, při velmi pečlivém posuzování, i čtyři nejlepší finalisty. Jejich autoři převezmou při dnešním galavečeru v nové budově Národního muzea originální ceny ze sklárny MOSER.
Cenu v kategorii Řešení pro kvalitu života získá projekt speciální vakcíny proti borelióze pro veterináře. V kategorii Ekonomický přínos zvítězil návrh na využití moderních technologií a materiálů při výrobě aerosolových nádobek. V třetí kategorii Užitečnost řešení nejvíce zabodoval projekt, který rozšířením chovu čmeláků coby alternativních opylovačů začal pomáhat zemědělcům i zahrádkářům. V poslední čtvrté kategorii s názvem Originalita řešení uspělo využití nových monokrystalických materiálů v hi-tech technologiích v elektronickém, optickém, optoelektronickém, strojírenském a šperkařském průmyslu. Výsledkem projektu budou zcela nové produkty na špičkové světové úrovni.
„Smyslem udělování prestižních Cen Technologické agentury České republiky je ukázat, že státní podpora aplikovaného výzkumu má smysl, nese zajímavé a užitečné výsledky. Ty vznikly ve spolupráci výzkumných organizací a firem – je zřejmé, že podpora smysluplné komunikace mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem a podpora jejich spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu, experimentální vývoje a inovací, je důležitá a nese efekt,“ vysvětlila Rut Bízková, předsedkyně TA ČR.
Agentura udělila poprvé tato ocenění významným projektům aplikovaného výzkumu uskutečněným za finanční podpory státního rozpočtu v roce 2013, a to v kategoriích Originalita řešení, Řešení pro kvalitu života a Užitečnost řešení. Loni k nim pak přibyla ještě kategorie Ekonomický přínos. „A letos přidáváme pátou kategorii, kterou bude Cena budoucnosti. Tu dostane jeden ze čtyř vítězných projektů po hlasování hostů galavečera přímo v sále. Cena je vytištěna „technologií budoucnosti“, tedy na 3D tiskárně. Jedním z předávajících pak bude vítězka výtvarné soutěže vysokoškoláků Propojený svět, kterou k této příležitosti Technologická agentura vyhlásila,“ doplnila Rut Bízková.
V loňském roce bylo vyhlášení Cen TA ČR poprvé součástí celodenního programu s názvem Den TA ČR. Stejně tak je tomu i letos. Začíná se dopolední obsahově velmi zajímavou konferencí s názvem Současné výzvy pro inovace v Národní technické knihovně. Pokračovat bude na stejném místě slavnostní vernisáží výstavy výtvarných prací studentů základních, středních a vysokých škol s názvem „Propojený svět“. Vyvrcholením pak je slavnostní galavečer v nové budově Národního muzea na Vinohradech za účasti členů vlády, parlamentu, výzkumné i akademické obce a dalších významných osobností. „Je to pro nás bezesporu nejvýznamnější událost roku a v jistém smyslu symbolické završení našeho celoročního snažení v oblasti podpory aplikovaného výzkumu a vývoje v České republice,“ dodala Rut Bízková.

Podrobnosti k vítězným projektům

Kategorie Řešení pro kvalitu života:
Multiepitopová syntetická vakcína proti borelióze pro veterinární aplikace.
„Cílem bylo připravit veterinární vakcínu, která by umožnila prevenci boreliové infekce u zvířat, zejména psů. Další práce směřuje k přípravě a výrobě vakcíny pro použití v humánní medicíně,“ uvedl Milan Raška z Ústavu imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 
Partneři výzkumného projektu si stanovili náročný úkol. Zjednodušeně (s ohledem na specifickou odbornost problematiky) lze říci, že jejich úsilí směřovalo k přípravě tzv. chimérických multiepitopových antigenů odvozených z hlavních kmenů Borelií. Technologie jeho přípravy byla vyvinuta se záměrem přenosu výzkumu do průmyslového měřítka a ověření vhodnosti antigenů pro konstrukci veterinárních a humánních vakcín. Vyvinuté experimentální vakcíny měly být prověřeny na základě in vitro a in vivo pokusů z hlediska jejich účinnosti a bezpečnosti. Dále měly být kandidátní vakcíny testovány na myším, králičím a psím modelu.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i. – Brno
Bioveta, a.s.- Ivanovice na Hané
Další účastníci
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

Kategorie Ekonomický přínos
Aplikace progresivních technologií a materiálů do oblasti výroby aerosolových nádobek.
Projekt si kladl za cíl posunout hranice současného procesu tváření aerosolových nádobek. Hlavní motivací bylo zlepšit konkurenceschopnost firmy MORAVIA CANS a.s. na trhu. K dosažení potřebných cílů byl vytvořen tým sestávající z odborníků firmy MORAVIA CANS a.s. a vědeckých kapacit z VUT Brno. Výsledkem projektu bylo mimo nových prototypových nástrojů taktéž soubor vědecko-technických informací umožňující aplikovat optimální technologické postupy.
MORAVIA CANS a.s.- BojkoviceVysoké učení technické v Brně / Fakulta strojního inženýrství – Brno

Kategorie Originalita řešení
Nové monokrystalické materiály pěstované EFG technologií a jejich použití v hi-tech.
Cílem projektubylo zavést výrobu nových monokrystalických materiálů na bázi oxidu hlinitého a směsného oxidu hlinito-ytritého metodou EFG a uplatnit tyto materiály zpravidla ve špičkových hi-tech aplikacích v elektronickém, optickém, optoelektronickém, strojírenském a šperkařském průmyslu. Výsledkem projektu budou zcela nové produkty na špičkové světové úrovni (šperkový kámen, luminofor pro LED, nové tvary detektorů, monokrystalické optické vlákno, nové monokrystalické materiály, efektivní výbojky pro čerpání laserů, monokrystalické komponenty pro přístrojovou techniku a velkoplošné scintilátory), které po jeho skončení přinesou významné tržby.
CRYTUR, spol. s r.o.- TurnovFyzikální ústav AV ČR, v. v. i.- PrahaDalší účastníci
PRECIOSA BEAUTY, s.r.o.

Kategorie Užitečnost řešení:
Opylovači jako nezbytná součást zemědělské produkce.

Cílem projektu byl vývoj a racionalizace metodiky pro chov hnízd čmeláků k specifickým účelům opylování rostlin. K dosažení cíle byly využity výsledky výzkumu a) chemických signálů ovlivňujících vývoj kolonie, b) možnosti vylepšení výživy využitím různých druhů pylu, pylových doplňků a probiotických mikroorganismů v chovech modelového druhu Bombus terrestris, c) doby potřebné k dosažení stádia hnízda, požadovaného pro specifické opylovací účely, d) možností chovu jiných domácích druhů než B. terrestris včetně pro ně vhodného doplňkového krmení.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.- PrahaZemědělský výzkum, spol. s r.o.- TroubskoDalší účastníci
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.

autor


 
 
Nahoru
 
Nahoru