Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Jaderní fyzici z Řeže dokazují, zda Tycho Brahe byl zavražděn

***oznámení tiskového odboru AV ČR

Tzv. neutronová aktivační analýza (NAA) a měření rentgenfluorescenčního záření buzeného protony (PIXE) jsou vysoce citlivé jaderné analytické metody umožňující stanovení až 40 prvků v jednom vzorku. Vědci si od nich slibují, že pomohou potvrdit jednu z hypotéz, podle kterých byl Tycho Brahe buď otráven, pravděpodobně rtutí, nebo se otrávil sám při svých alchymistických pokusech, nebo zemřel na selhání ledvin ze zcela jiné příčiny. „Metoda NAA je založena na ozáření vzorku neutrony v jaderném reaktoru, při němž z přítomných prvků vzniknou jejich radioaktivní izotopy. Měřením vzniklé radioaktivity se stanoví koncentrace původně přítomných prvků. V metodě PIXE se zase urychlenými protony vzbudí elektronový obal atomu, který pak vysílá charakteristické záření X, tedy Rentgenovo záření, jehož změřením se stanoví obsah přítomných prvků,“ vysvětluje podstatu metod Jan Kučera z Ústavu jaderné fyziky.

Ve vlasech je uchován časový záznam přítomnosti cizorodých látek v organizmu

Podle Kučery jsou vlasy výborné médium zaznamenávající přítomnost určitých prvků či sloučenin v organizmu v čase: „Vlasy rostou známou rychlostí 10–15 mm za měsíc a při svém růstu do sebe pevně zabudovávají řadu prvků či sloučenin z krevního oběhu. Nalezneme-li v Brahových vlasech podstatně zvýšenou koncentraci rtuti proti ,normálním‘ hladinám v malém úseku vlasu blízko kořínku, bude to důkaz, že byl vystaven účinku rtuti v době těsně před smrtí. Pokud bude koncentrace rtuti zvýšená rovnoměrně po celé délce vlasu, bude to svědčit o tom, že účinky rtuti na jeho organizmus byly dlouhodobé.“ Ani to nelze u Braha vyloučit, protože kromě astronomických pozorování se zabýval alchymistickými pokusy a mohl být dlouhodobě vystaven účinkům rtuti nebo i jiných kovů.

 

Podobnou, i když ne tak dobře časově rozlišenou informaci lze zjistit i z analýzy kostí. Také kosti vyrostlé v určité době obsahují „záznam“ o výskytu prvků přítomných v této době v krevním oběhu. Ve vlasech a kostech Tychona Braha budou vědci zjišťovat i výskyt stříbra, zlata a kovů platinové skupiny (ruthenia, rhodia, palladia, osmia, iridia a platiny), s nimiž alchymisté mohli také pracovat. Metoda NAA je k těmto účelům velmi vhodná.

 

Bude možno vyloučit či potvrdit vraždu?

Stanovení rtuti v těle Tychona Braha bude provedeno nejlepšími dostupnými metodami nejen v Řeži, ale duplikátní vzorky budou analyzovány ještě metodou PIXE na univerzitě ve švédském Lundu a také další vhodnou metodou, atomovou absorpční spektrometrií (AAS), na univerzitě v dánském Odense. Kučera předesílá, že z výsledků analýz bude jednoznačně zřejmé, zda jsou koncentrace rtuti normální, nebo zvýšené a zda jsou zvýšené jen v krátké části vlasu, nebo v delším úseku vlasu, vyrostlém v delším časovém období. Pokud ale budou nalezeny zvýšené koncentrace rtuti u kořínků vlasů, nebude možno zjistit, jestli byl Brahe vystaven účinku kovové rtuti, nebo některé sloučeniny rtuti a jestli ji požil sám, např. při experimentu, nebo mu ji někdo podal s úmyslem ho zavraždit. „Pokud jde o potvrzení vraždy, my budeme schopni určit pouze to, zda k otravě došlo jeden či dva týdny před smrtí, nebo zda se jednalo o chronickou otravu, která probíhala několik let. Obecně je ale nález zvýšené koncentrace určitého toxického prvku, například arzenu, v sekvenčních vzorcích vlasů potenciální oběti vraždy považován za jeden z indikátorů vraždy a může být použit jako důkaz,“ řekl Kučera.

 

autor


 
 
Nahoru
 
Nahoru