Scienceworld.cz
PRO MOBIL
PRO MOBIL


KLASICKY
KLASICKY


Archeologický výzkum při stavbě železničního koridoru Plzeň–Stříbro

***tisková zpráva občanského sdružení ZIP
http://www.zip-ops.cz/

Při modernizaci stávající železniční dopravní cesty bylo zachyceno několik významných archeologických památek. Jejich vyzdvižení a zpracování se od června tohoto roku intenzivně věnuje tým odborníků ze Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek z Plzně. Jedním z významnějších nálezů je neolitický sídlištní objekt u Vochova. Na základě keramického materiálu jej lze přiřadit ke kultuře s vypíchanou keramikou (4900 – 4700 př. n. l.). Jedná se o zahloubený objekt vyplněný kulturní vrstvou a mazanicí, tj. hliněným tepelně izolačním omazem dřevěných staveb, který se po zániku požárem vypálil a zbarvil do různých odstínů červené. Výplň objektu byla podrobena archeobotanickému rozboru, od kterého se očekávají informace o skladbě tehdejší vegetace nejbližšího okolí sídliště či o složení jídelníčku pravěkých obyvatel. Součástí výzkumu bude i datování objektu metodou rozpadu radioaktivního izotopu uhlíku C14.
Další z významných lokalit se nachází na okraji katastrálního území Bdeněves. Nedaleko budované železniční trati byl v roce 1995 ve výkopu pro inženýrské sítě zachycen pozdně halštatský objekt (550 – 350 př. n. l.) a sídlištní vrstva ze stejného období. Na základě této skutečnosti archeologové předpokládali možnost výskytu dalších pozdně halštatských objektů, a tudíž tomuto úseku věnovali zvýšenou pozornost. Při strojní skrývce bylo zjištěno porušení kulturní vrstvy, proto byl zahájen plošný archeologický výzkum. Do dnešního dne byly odkryty dvě zahloubené chaty, hliník, řada kůlových jam dřevěné konstrukce a specifická valounová úprava komunikačních zón. Z movitých artefaktů bylo nalezeno množství keramických fragmentů, mazanice s otisky konstrukčních prvků a drobné pazourkové úštěpy.
Zhruba 300 m od zmiňované polohy směrem k obci Plešnice archeologové zachytili další výraznou koncentraci keramických fragmentů, které představují významnou indicii existence pravěkého sídliště. Již v počátcích archeologického výzkumu této plochy bylo získáno velké množství pravěké, prozatím blíže nedatované keramiky, a surovina pro výrobu štípané industrie. Na výzkumu se kromě odborníků ze Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek podílí řada studentů katedry archeologie Filozofické fakulty ZČU v Plzni. Výzkum zde bude probíhat až do podzimu tohoto roku a mohou se ho zúčastnit všichni zájemci, kteří zkontaktují společnost Zip, o.p.s. v Plzni. Optimalizace trati Plzeň – Stříbro je dílčí částí stavby „Modernizace III. tranzitního železničního koridoru Praha – Cheb – státní hranice“. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní podnik.

autor


 
 
Nahoru
 
Nahoru