Malý průvodce Internetem – Věda na českém Webu

Technologie |

Informací z oblasti (přírodních, fyzikálních či tzv. tvrdých/exaktních) věd nalezneme na českém Webu sice méně než na anglofonním, ale přece jen v současné době už dost. V zásadě je toto množství úměrné celkovému poměru "objemu" české ...
Informací z oblasti (přírodních, fyzikálních či tzv. tvrdých/exaktních) věd nalezneme na českém Webu sice méně než na anglofonním, ale přece jen v současné době už dost. V zásadě je toto množství úměrné celkovému poměru "objemu" českého Internetu k objemu "velkého" Internetu světového. Následující výběr adres bude sice trochu neúplný, ale přece jen relativně vystihující šíři a rozmanitost českých stránek o vědě. Web je demokratické médium leckdy i malá skupinka nadšenců se na něm dokáže "projevit" víc a kvalitněji než rozsáhlá instituce, disponující teoreticky daleko většími možnostmi. Často i zajímavé stránky na serverech vysokých škol jsou dílem aktivních jednotlivců. V následujícím výčtu adres je téměř samozřejmostí, že textové informace jsou doprovázeny bohatým obrazovým materiálem a odkazy na podobné adresy v ČR i do zahraničí.

Vědecké instituce, ústavy, školy, jejich servery
Samozřejmě naše hlavní profesionální vědecká organizace, Akademie Věd ČR a její ústavy, má rozvětvenou sít serverů (http://www.cas.cz, http://www.site.cas.cz). Zvláštní místo zaujímají tiskové zprávy AV ČR a WWW verze Akademického bulletinu (http://www.kav.cas.cz/press/), věnovaného interním záležitostem Akademie. Za zmínku stojí i stránky neformální lobbystické organizace vědců http://uemweb.biomed.cas.cz/veda/index.
html, která se snaží mimo jiné vydobýt větší společenský respekt pro naši vědu. V rámci AV také pracuje např. pokusný termonukleární reaktor CASTOR (http://sco.ipp.cas.cz/tokamak/Welcome.html, www.ipp.cas.cz/tokamak) v Ústavu fyziky plazmatu. Nalezneme zde také řadu obecných informací o perspektivách termojaderné syntézy v energetice.
Dalším významným "hnízdem" vědeckých serverů jsou počítače Univerzity Karlovy (http://www.cuni.cz) a ČVUT (http://www.cvut.cz). Zde jako zajímavost můžeme uvést např. populární texty ze základů moderní fyziky na Katedře teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK (http://otokar.troja.mff.cuni.cz) + mirror preprintů z CERNu (http://otokar.troja.mff.cuni.cz/gr-qc/Cern/, http://otokar.troja.mff.cuni.cz/gr-qc/Cern/preprints_cern_ch.html) tamtéž. Velmi zajímavý Web má i Nukleární centrum MFF UK: http://www-nc.troja.mff.cuni.cz/Vitej.html. Zkoumání nových složitých sloučenin, zajímavých i z hlediska farmaceutického, se zase věnuje Oddělení fyziky biomolekul na MFF UK (http://www.mff.cuni.cz) http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~ofb. Na Fakultě jaderného inženýrství ČVUT (http://www.fjfi.cvut.cz) můžeme najít unikátní školní jaderný reaktor VR-1 Vrabec (http://www.fjfi.cvut.cz/k417/info/inf_vr1.htm), na elektrofakultě ČVUT zase výborné populární texty z fyziky, astrofyziky (hvězdy, mlhoviny, planety), kosmologie a teorie plazmatu, vypracované RNDr. P. Kulhánkem (http://aldebaran.feld.cvut.cz).
Neměli bychom zapomenout ani na významné astronomické instituce a organizace. Svůj program pro veřejnost na WWW prezentují i Pražské planetárium (planet.infoserver.cz) a Štefánikova (petřínská) hvězdárna (http://observat.infoserver.cz). Obsahově bohatší Web má ovšem momentálně hvězdárna ve Valašském Meziříčí (http://www.inext.cz/hvezdarna), kde najdeme kromě programů i řadu textů a sborníků ve formátu PDF a trojrozměrné VRML modely kosmických sond a přírodních úkazů. Tato hvězdárna se také zabývá odborným pozorováním proměnných hvězd, Slunce a počasí, což je zde vše patřičně dokumentováno. Také Česká astronomická společnost má svoji webovou prezentaci (http://www.astro.cz/astro.html, http://www.astro.cz), z níž se dozvíme řadu informací o její činnosti, odborných sekcích a o jejích významných členech (mj. o dr. J. Grygarovi http://www.astro.cz/people/grygar/). Pokud by vás zajímaly služby knihoven s odbornou či vědeckou literaturou, pak tu je Národní knihovna ČR/Klementinum: http://www.nkp.cz, a zde seznam nejvýznamnějších knihoven v ČR: http://www.ics.muni.cz/cgi-bin/toCP1250/ics/library/knihovny_CZ.html. Na závěr prvního bloku zmiňme ještě problematiku předpovídaní počasí v Českém hydrometeorologickém ústavu (http://www.chmi.cz) a server Asociace výzkumných organizací (http://www.avo.cz), který se zabývá otázkami podpory aplikovaného průmyslového výzkumu u nás.

Elektronické verze (papírových) vědeckých časopisů
Tato podskupina vědeckých stránek není právě početná zřejmě papírové časopisy nechtějí příliš samy sobě konkurovat zadarmo "rozdávanými" informacemi na Webu. Přesto zde najdeme i náš nejprestižnější populárně-vědecký časopis Vesmír (http://www.cts.cuni.cz/vesmir/), který uvádí velkou část článků z papírového vydání v elektronické formě, včetně obrázků. Řada vědců a publicistů z oblasti vědy je sdružena v organizaci na obranu vědy před pseudovědou v Českém klubu skeptiků Sisyfos. Papírová verze Zpravodaje klubu Sisyfos je 100% zrcadlena na http://www.fi.muni.cz/sisyfos/. Velmi zajímavý archiv článků má Technický týdeník (http://www.trafika.cz/tt/) jediný hospodářský časopis v ČR, který systematicky lobbuje pro vědu a nové technologie.
Sobotní příloha Věda a počítače deníku Mladá fronta DNES má důstojné a vzhledem k papírové verzi úplné WWW-stránky na http://www.idnes.cz/idskosile/vedatech.asp. Bohužel není příliš jisté, zda tato příloha jako taková nezanikne. Na Webu je zastoupen také kyberpunkový a technooptimistický časopis Živel, který často referuje i o společenských aspektech a faktech kolem nových technologií a vědeckých poznatků. Nejvíce jsou pokryty zejména kosmické lety, nanotechnologie, kybernetika, (neuro)chemie, genová technologie a kryonizace. Část článků je na www.zivel.cz. Ve svých browserech najdeme i ukázkové články ze třech papírových astronomických časopisů: Astropisu (http://www.natur.cuni.cz/ASTROPIS/), Corony Pragensis (http://www.astro.cz/cas/praha/crp/crp.html) a slovenského KOZMOSU (http://auriga.ta3.sk/kozmos/kozmos.html). V posledním jsou k dispozici mj. zajímavé přehledy astronomických pokroků za jednotlivé roky (Žně objevů) od dr. Grygara. Zajímavým počinem je i původně papírový časopis studentů MFF UK s neobvyklým názvem Obrázky žlutých růží, který má na svém Webu mladý fyzik Luboš Motl, přezdívaný též LuMo (http://www.kolej.mff.cuni.cz/~lumo/ruze/). Obsahuje mnoho zajímavých esejů a informací z oboru fyziky, matematiky, počítačů, ale i z biologie a filosofie vědy, a samozřejmě ze studentského života.

Ryze elektronické zdroje informací z oblasti vědy
Tato oblast je především doménou internetových nadšenců a je nejrozmanitější a nejbohatší podskupinou vědeckých zdrojů na WWW.
– Všeobecné e-ziny
Zde existuje několik veteránů mezi pravidelně vycházejícími časopisy tohoto druhu. Nejstarší jsou patrně NATURA (http://www.snisnet.cz/natura) a AMBERZINE (http://amber.zine.cz). První články NATURy mají vročení 1994 NATURA má nyní velmi rozsáhlý archiv, tříděný nejen podle čísel, ale i podle oblastí. Velmi kvalitní jsou cykly informativních článků, esejů a diskusí o Darwinově evoluci, molekulární biologii, série pohledů do dějin filosofie a náboženství, překlady amerických fyzikálních novinek, výklady z kosmologie, teorie elementárních částic, nejsou vynechány ani problémy filosofie vědy a základy vyšší matematiky.
Téměř z každého oboru přírodních či humanitních věd (včetně medicíny a ekologie) je v archivu NATURy řada zajímavých článků. AmberZine vznikl v roce 1995 za spoluúčasti Ondřeje Neffa, původně jako sci-fi periodikum. V současnosti pokrývá široké spektrum otázek z oblasti vědy, racionality, informační společnosti, nových technologií, sci-fi, a analýzy pseudověd a mystifikací. Struktura AmberZinu vychází z velmi autonomních rubrik: mj. z oddílu Astro (novinky z astronomie a kosmonautiky), oddílu Brain Meltdown, neboli měknutí mozku (většinou aprílové a haloweenové zběsilé nápady, jakoby vystřižené z časopisu Hrom, jinak Laboratoř Experimentální Mystifikace), Extropie (u nás trochu exoticky znějící slovo je název hnutí sdružujícího jedince, kteří vyhlásili válku entropii. Jde o prodloužení života, odstranění bariér bránících neomezenému myšlení, vývoj směřující k bodu začátku explozivního technologického rozvoje, překonání druhu homo sapiens, technooptimismus i jeho kritika to vše naleznete v rubrice Extropie.), Jiná Dimenze (softtech, biotech, spor evoluce versus kreace, genetika, umělý život, lidská inteligence, lidská blbost, zhoubné kulty, sekty a manipulace), Occamova břitva (filosofie vědy, skepticismus, racionalismus a scientismus, polemika s pseudovědami, aktuální otázky moderní vědy), Scientistický rozcestník OB soubor mnoha linků na vědecké zdroje u nás a v zahraničí (http://amber.zine.cz/az/AWL.exe?Windows+/AmberZine/occam/sci.htm), a z dalších rubrik a celků, věnujících se technologii, sci-fi, počítačům a kyberkultuře. Občas v AmberZinu vyjde i celá kniha či sci-fi román.
Zajímavým spojením umění a vědy v "kosmickém" stylu je magazín ZÉLOS řecky úsilí -na http://www.mujweb.cz/web/zelos/, který vydává multimediální umělkyně Jitka Splítková s přáteli. Ve stěžejní rubrice Mozek na vlastních nohou najdeme mj. články dr. J. Grygara. V ZÉLOSu vycházejí dále rozhovory se zajímavými lidmi všeho druhu, historické či filosoficko-estetické črty a analýzy a zápisky z cest, také vizuální a fotografické imprese z přírody a světa zvířat a rostlin. ZÉLOS má velmi originální výtvarnou podobu, která ho dělá jediným magazínem svého druhu na českém Webu. Magazín Quido, vydávaný jihočeským Q-klubem a AMAVETEM (http://www.quido.cz), si klade za cíl hlavně propagaci vědeckých poznatků a metod mezi dětmi a mládeží. Přináší zprávy z různých vědeckotechnických kroužků a přispívá k rozvoji "vědeckých" či "inženýrských" dovedností dokonce i u školních a předškolních dětí. Také zde ovšem najdeme i články našich předních vědců, zejména na téma výuky vědních oborů a významu vědy jako takové. Krátké zprávy o vědeckých novinkách uvádí i magazín Sítnice (http://www.sitnice.cz/list/veda).

– Diskusní fóra
Několik mailových konferencí nebo WWW boardů je věnováno diskusím o vědě je to zejména board na legendární BBS LIANĚ (http://bbs.vslib.cz/boards.phtml/CZscience/), podobný board má na Webu Průvodce (http://www.pruvodce.cz/kluby/veda). Zde se zpravidla střetávají zastánci výlučnosti vědecké metody s příznivci tzv. alternativna. Odlišný charakter má mailová konference CZECHSCI (www archiv na http://www.reference.com/cgi-bin/pn/listarch?list=CZECHSCI@markl.cz), kde probíhá diskuse hlavně o postavení a (pod)financování naší vědy. Zúčastňují se ho především profesionální vědci a manažeři vědy.

– Astronomie, fyzika a matematika
"Králem" zpráv z astronomie i ostatních exaktních věd na českém Webu jsou bezesporu Instantní Astronomické Noviny (www.ian.cz), které vycházejí dvakrát do týdne. IAN jsou naprosto dokonalým zdrojem novinek z astronomie a kosmického výzkumu vůbec, které pohotově a profesionálně, včetně obrazové dokumentace, dokumentují současné dění na oběžné dráze Země, ve sluneční soustavě i v pozorování vzdáleného vesmíru.
Kromě aktualit jsou zde také historické exkursy, eseje našich i zahraničních astronomů i větší tematické články a multimediální zajímavosti. Pokud vám periodicita IAN nestačí, můžete zabrousit na Horké astronomické novinky (http://www.astro.cz/news/novinky.htm), obnovované denně. Zajímavě uspořádané aktuality i historické vzpomínky přinášejí Science News, zaměřené hlavně na astronomii, kosmonautiku a meteorologii (http://web.telecom.cz/netgate/), jakož i na tuzemské akce, veletrhy, přednášky, apod.. Kosmické aktuality a chystané projekty můžeme najít také na http://mars.isternet.sk, podrobné přehledy kosmických sond, družic a historie jejich startů jsou na http://www.lib.cas.cz/
http://knav/space.40/index.html (Katalogy družic) a na http://www.fortunecity.com/greenfield/tower/11/vesmir/vesmir_c.htm (Sondy Družice Observatoře). Pod názvem Velký vesmírný Web se skrývá, ve srovnání s košatými servery NASA, sice dosti "malý", nicméně přesto milý Web o planetách, Slunci, hvězdách a o poslání aj. aspektech vědy (http://www.space.cz/home/budha/). Tvůrcem je počítačový technik s nicknamem "Budha" (pozor, prý s jedním D!).
I na náš Web pronikl mezinárodní projekt hledání případných (rádiových) signálů mimozemských civilizací SETI. Projekt SETI sdružuje jak profesionály, tak amatéry spojené Internetem, a jeho pěknou českou "filiálku" můžeme vidět na http://www.opas.cz/seti/ (SETI Czech). Čechy mají dlouholetou tradici ve výzkumu planetek, komet aj. meziplanetární hmoty. Dlouhý výčet planetek, objevených českými astronomy a pojmenovaných podle českých reálií, historických postav i rodinných příslušníků objevitelů, nás čeká na Webu Planetky z našich luhů a hájů (http://planetky.astro.cz, http://altamira.asu.cas.cz/~planetky/), společně s etymologickými daty ke každému názvu planetky. O to, aby ovšem nějaká blízká planetka do našich pozemských "luhů a hájů" nenarazila, se starají u nás na Ondřejově v rámci mezinárodním projektu NEO (Near Earth Objects), kde se sleduje vše, co může potenciálně zkřížit dráhu Země (http://sunkl.asu.cas.cz/~ppravec/neo.html).
Pro zájemce o moderní a módní matematická a fyzikální témata lze doporučit úvodní výklady o obecné teorii relativity pro začátečníky (http://www.mujweb.cz/www/objectconsulting/otr1.html) a o chaosu v nelineárních dynamických systémech (http://mujweb.cz/www/objectconsulting/synergetika.html) na stránce Iljy Kravala. Milovníci fraktálů si zase užijí jejich obrázků v galerii Pinknetu (http://web.pinknet.cz/fractal) či objasnění jejich podstaty na http://www.sci.muni.cz/~prudil/fractals/fraktaly1.html (také ovšem na http://amber.zine.cz/az/AWL.exe?Windows+/AmberZine/Dimenze/fraktaly1.htm ).

– Ostatní (medicína, příroda, technika)
Mezi vůbec nejpopulárnější české stránky se řadí Weby o "černých čápech s batůžky", které zpopularizoval rozhlasový pořad Meteor. Na http://kristyna.rozhlas.cz (Kristýna živě) mohli jistou dobu každý den po příchodu do práce všichni v "přidrátovaných/on-line institucích" sledovat čápy živou kamerou na hnízdě. Pokud někdo potřebuje serioznější a hlubší informace o životě těchto ptáků, může navštívit capi.internet.cz (Africká odysea) nebo http://capi.fido.cz (Čápi on-line).
Zájemci o lékařské informace na českém Webu to doposud nemají příliš snadné, ve srovnání s anglicky psanými zdroji (mj. MEDLINE databáze abstraktů článků v odborných lékařských časopisech např. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/). Aspoň něco se však najde: základní informace o AIDS (http://www.aids-hiv.cz), spolek pacientů s chronickým únavovým syndromem (CFIDS/ME) ADVITAM (http://www.htconnect.cz/advitam/) či spor mezi klasickou a alternativní medicínou (Alternativní medicína objektivně http://www.lfhk.cuni.cz/knourek). Řada firem na Webu propaguje lékařskou techniku nebo léky, tyto adresy s ohledem na ryze komerční charakter těchto stránek a problém reklamy nebudu uvádět. Pokud jde o ryze technické oblasti, máme zde zastoupena letadla, létání a letce (např. VZTLAK http://www.vztlak.cz), vynálezy a objevy obecně (http://elanor.sci.muni.cz/~jakl/sas/objevy/objevy.htm) i historii informatiky a počítačů (Historie informatiky od A do Z http://www.fi.muni.cz/~filip/bakal/).

Osobní stránky, týkající se vědy
V tomto posledním oddílu se zmíním jen o několika osobních stránkách lidí, kteří jsou i jiným způsobem nějak (na Internetu) aktivní, třeba svými publikacemi. Například biofyzik Vojtěch Mornstein (http://www.med.muni.cz/~vmornst/index.htm) se věnuje kritickému hodnocení různých pseudověd (kniha Utopený Archimédes, z níž jsou na jeho Webu velké fragmenty). Tento Web obsahuje mnoho článků na zmíněné téma. Není možno také pominout osobní stránky Jiřího Grygara, oplývající mnoha linky na dokumenty činnosti tohoto našeho nejznámějšího popularizátora vědy a astronomie (http://www-hep.fzu.cz/~grygar/jiri, www.astro.cz/people/grygar).
Na http://www.astro2001.cz je zase dokumentace společného CD-ROM projektu astronomů Grygara a Pokorného ASTRO 2001. Obsáhlý Web, věnovaný teorii superstrun, kvantové teorii aj. otázkám teoretické fyziky, je spojen s mladým fyzikem Lubošem Motlem (http://www.kolej.mff.cuni.cz/~lumo/). Fyzik Motl nám zde ukazuje své mnohostranné zájmy a jeho koníčkem jsou třeba různé polemiky o filosofii vědy, o náboženství, evoluční teorii apod., které si také na jeho Webu můžeme přečíst. Na stažení nějakým off-line stahovačem stránek, např. Teleportem Pro, je "zralá" jeho html verze svébytných matematických skript pro studenty matfyzu: "PĚSTUJEME lineární ALGEBRU http://www.kolej.mff.cuni.cz/~lmotm275/skripta/", kterou napsal společně s dr. Zahradníkem a která obsahuje tisíce drobných gifů se vzorečky. Astronomka Michaela Kryšková (http://labtf.troja.mff.cuni.cz/~mkry3113/index.htm) se pro změnu intenzivně zabývá kosmologií (http://labtf.troja.mff.cuni.cz/~mkry3113/kosmol.htm). Tento malý přehled osobních stránek zakončím zmínkou o webové stránce brněnského filosofa Josefa Kroba (http://www.phil.muni.cz/~jokr/), který zde pro své studenty shromáždil mnoho textů z oblasti filosofie vědy.

Resumé – Závěr
V tomto přehledu jsem nemohl zaznamenat všechny stránky s vědeckou tematikou na českém Webu, můj výběr byl nutně subjektivní. Web se také stále mění, některé stránky zanikají, jiné se objevují. Domnívám se ale, že již dnes je vcelku z čeho vybírat a počet stránek (nejen) o vědě i jejich kvalita bude snad růst. Bude mi proto potěšením, jestliže budu mít v budoucnu možnost udělat průřez jiný, kde budou zastoupeny stránky a témata v tomto článku chybějící, a budu moci konstatovat zvětšování vědecké "enklávy" na našem Webu.
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.