Oznámení: Akce Akademie věd v měsíci květnu

Ostatní |

K dispozici je Informační měsíčník Tiskového odboru Akademie věd ČR pro měsíc květen

Měsíčník ve formátech RTF a DOC

kveten2005.rtfkveten2005.doc

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
Tiskového odboru Akademie věd ČR
Květen 2005

Tiskové konference

Středa 11. května

· Ústav pro českou literaturu AV ČR pořádá tiskovou konferenci při příležitosti spuštění plnotextové internetové databáze „Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století“, která se uskuteční ve 14:00 h v místnosti 206 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Informace: Pavel Janoušek, ředitel ÚČL AV ČR, tel.: 224 810 982, e-mail: literatura@ucl.cas.cz.

Pondělí 23. května

· Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Národní archiv v Praze ve spolupráci s Tiskovým odborem AV ČR pořádají tiskovou konferenci „Československo 1945 – na rozhraní epoch nesvobody“, která se uskuteční v 10:00 h v místnosti 108 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Informace: Zuzana Bukovská, Tiskový odbor AV ČR, tel.: 221 403 354, e-mail: bukovska@kav.cas.cz. Pozn.: Tisková konference bude věnována vědecké konferenci „Československo 1945 – na rozhraní epoch nesvobody“, která se uskuteční 24.–25. května 2005 v Praze.

Přednášky, semináře a sympozia v České republice

Pondělí 2. května

· Kabinet pro klasická studia Filozofického ústavu AV ČR pořádá prezentaci rukopisu „Nový pohled na pražský Královský letohrádek (Belvedér)“, která se uskuteční ve 14:00 h v místnosti 206 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Čtvrtek 5. května

· Ústav pro českou literaturu AV ČR pořádá přednášku „Pojem nespolehlivého vypravěče v „postklasické“ teorii vyprávění“, která se uskuteční ve 14:00 h v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1. Informace: Alice Jedličková, oddělení teorie prózy ÚČL AV ČR, e-mail: jedlickova@ucl.cas.cz, internet: www.bohemistika.cz, www.ucl.cas.cz/aktuality.html. Pozn.: Přednášet bude významný německý anglista prof. Ansgar Nünning, Univerzita Giessen, Německo, který se zabývá také literárněvědnými a kulturologickými školami a metodami. Přednáška bude proslovena německy. Profesor Ansgar Nünning je hlavním redaktorem Metzler Lexikon Literatur und Kulturtheorie a spoluvydavatelem literárněvědných a kulturologických sborníků, na nichž spolupracuje s manželkou Verou Nünning, profesorkou anglistiky na univerzitě v Heidelbergu. Její přednáška „Kulturní studia v literární historiografii“ se uskuteční v 16:30 h v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1. Přednáška bude proslovena anglicky.

· Evropský kulturní klub, sekce pro vědu a filozofii, spolu s Radou vědeckých společností zvou na 126. podvečer na téma: „Směřování našeho státu uprostřed EU“, který se uskuteční v 17:00 h v místnosti č. 206 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Informace: RNDr. Věra Suchánková, Rajmonova 1196, 182 00 Praha 8, tel.: 284 684 499, e-mail: suchanko@mbox.cesnet.cz. Pozn.: Moderovat bude publicista Jiří Ješ, Praha, v panelové diskusi vystoupí doc. PhDr. Rudolf Kučera, Fakulta sociálních věd UK Praha a Ivan Štern, ČRo 6, Praha. Vstup volný do vyčerpání kapacity sálu.

Pátek 6. května

· Ústav chemických procesů AV ČR pořádá odborné pohovory na téma „Distribuce pórů z permporometrie a klasické texturní analýzy“. Přednášet bude O. Šolcová. Pohovory se uskuteční ve 13:30 h v klubu ústavu, Rozvojová 135, Praha 6-Suchdol. Informace: Ing. Jan Linek, CSc., tel.: 220 390 111, fax: 220 920 661, e-mail: linek@icpf.cas.cz.

Úterý 10. května

· Tiskový odbor Akademie věd ČR pořádá přednášku pro středoškolské studenty „Historie našich znalostí o struktuře DNA“, která se uskuteční ve 14:00 h v místnostech 205 a 206 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Informace: Zuzana Bukovská, TiO AV ČR, tel.: 221 403 354, e-mail: bukovska@kav.cas.cz. Pozn.: Přednášet bude doc. RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR. Přednáška patří do cyklu „Nebojte se vědy“.

Středa 11. května

· Ústav chemických procesů AV ČR pořádá „43rd European Two Phase Group Meeting and 5th European Multiphase System Institute Meeting (společná konference Evropské skupiny pro dvoufázové toky a Evropského institutu pro výzkum vícefázových soustav)“, která se uskuteční v Praze a potrvá do 13. května 2005. Informace: Jiří Drahoš, e-mail: drahos@icpf.cas.cz.

· Ústav dějin umění Akademie věd ČR pořádá přednášku „Das Ansehen von Maler und Malerei bei Rudolf II., která se uskuteční v 15:30 h v zasedací místnosti 117 v budově Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1. Informace: Martin Mádl, PhD., ÚDU AV ČR, tel.: 221 183 551, e-mail: madl@udu.cas.cz. Pozn.: Přednášet bude Hessel Miedema (Amsterdam). Přednáška patří do cyklu „Collegium historiae artium“.

· Akademie věd ČR a Univerzita Karlova Praha pořádají přednášku „Symbolika drahokamů ve středověku“, která se uskuteční v 17:30 h v místnosti 206 v budově Akademie věd ČR, Národní 3. Praha 1. Informace: Božena Matoulková, Tiskový odbor AV ČR, tel.: 221 403 438, e-mail: matoulkova@kav.cas.cz. Pozn.: Přednášet bude Mgr. Hana Šedinová, PhD., Kabinet pro klasická studia Filozofického ústavu AV ČR. Přednáška patří do cyklu „Akademická Praha“, který společně pořádají AV ČR a UK Praha.

Čtvrtek 12. května

· Časopis Vesmír zve na přednášku „Vývoj virostatik proti HIV“, která se uskuteční v 17:00 h, Akademický klub 1. LF UK, Faustův dům, Karlovo nám. 502/40, Praha 2. Informace: časopis Vesmír, tel.: 222 828 394, internet: www.vesmir.cz. Pozn.: Přednášet bude biochemik doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Přednáška patří do cyklu „Xenopus“ (jde o přednášky autorů časopisu Vesmír) a je určená studentům a veřejnosti. Vstup zdarma.

· Pražská skupina Společnosti pro vědu a umění pořáda přednášku „Milan Kundera doma a ve světě“, která se uskuteční v 17:00 h v místnosti 205 v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1. Pozn.: Přednášet bude dr. Petr Hrubý.

Pátek 13. května

· Ústav chemických procesů AV ČR pořádá odborné pohovory na téma „Studium nukleace v difúzních komorách“. Přednášet bude D. Brus. Pohovory se uskuteční ve 13:30 h v klubu ústavu, Rozvojová 135, Praha 6-Suchdol. Informace: Ing. Jan Linek, CSc., tel.: 220 390 111, fax: 220 920 661, e-mail: linek@icpf.cas.cz.

Pondělí 16. května

· Zasedání Učené společnosti ČR začíná v 9:00 h v místnosti 205 a 206 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, a potrvá do 17. května 2005. Na slavnostní části zasedání 16. května 2005 budou předány Ceny Učené společnosti ČR; zasedání pokračuje pracovním jednáním 17. května 2005. Tisková konference se uskuteční 16. května 2005 ve 13:00 h v místnosti 205 v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1.

Středa 18. května

· Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR, oddělení číslicového zpracování signálu a syntézy řeči, pořádá 661. kolokvium „Extrémní systém pro měření krátkodobé frekvenční stability“, které se uskuteční v 13:30 h v klubovně ÚRE AV ČR, Chaberská 57, Praha 8-Kobylisy. Informace: Ing. Petr Horák, PhD., e-mail: horak@ure.cas.cz. Pozn.: Přednášet bude Ing. L. Šojdr, CSc., ÚRE AV ČR.

· Ústav pro soudobé dějiny AV ČR pořádá slavnostní vyhodnocení soutěže Eustory, které se uskuteční ve 14:00 h v místnosti 206 v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1. Informace: PhDr. Vojtech Čelko, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, tel.: 257 531 122, e-mail: celko@usd.cas.cz. Pozn.: Soutěž Eustory organizuje Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ve spolupráci s Asociací učitelů dějepisu a za podpory Körberovy nadace. Téma 3. ročníku této dějěpisné soutěže pro středoškolské studenty je „Nejen zbabělci, nejen hrdinové… (Každodenní život za protektorátu 1939–45)“.

· Fyzikální ústav AV ČR pořádá ústavní seminář „Nukleární magnetická rezonance (obhajoba investice)“, který se uskuteční v 15:00 h v přednáškovém sále Fyzikálního ústavu AV ČR, Na Slovance 2, Praha 8. Pozn.: Přednášet bude Mgr. Miroslav Kašpar, CSc.

Čtvrtek 19. května

· Ústav chemických procesů AV ČR, laboratoř chemie a fyziky aerosolů, a Česká aerosolová společnost pořádají seminář „Urban Exposure“, který se uskuteční v Praze. Informace: Ing. J. Smolík, CSc., Ústav chemických procesů AV ČR, e-mail: smolik@icpf.cas.cz, internet: http://www.nilu.no/urban_exposure. Pozn.: Seminář se bude věnovat hodnocení účinků znečištění ovzduší ve městech s ohledem na charakter činnosti osob a typ prostředí, ve kterém se lidé pohybují během celého dne. Výsledkem výzkumného projektu Urban Exposure je nový softwarový modul, který simuluje koncentrace aerosolů ve vnitřním prostředí v návaznosti na stav ovzduší, ale také na vnitřní zdroje aerosolů. Je určen pro příslušné odbory státních a městských úřadů, hygieniky, meteorology a výzkumná pracoviště v oblasti kontroly a ochrany ovzduší.
· Ústav pro českou literaturu AV ČR pořádá přednášku „Narativní transformace“, která se uskuteční ve 14:00 h v zasedací místnosti Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1. Informace: Tomáš Kubíček, oddělení teorie prózy ÚČL AV ČR, e-mail: kubicek@ucl.cas.cz, internet: www.bohemistika.cz, www.ucl.cas.cz/aktuality.html. Pozn.: Přednášet bude přední německý slavista prof. Wolf Schmid, Univerzita Hamburg, Německo, teoretik vyprávění, autor vývojového přehledu Narratologija (2003) a generativního modelu narativu. Wolf Schmid stojí v čele badatelského týmu Forschergruppe Narratologie na univerzitě v Hamburku. V rámci jeho pobytu se uskuteční i dvě přednášky na půdě Filozofické fakulty UK Praha „Abstraktní autor“ a „Abstraktní čtenář“. Přednáška bude proslovena česky.
· Hydrobiologický ústav AV ČR a pobočka České limnologické společnosti v Českých Budějovicích pořádají seminář „Dvouleté změny v ekosystému volné vody Slapské nádrže ve srovnání s dřívějším průběhem“, který se uskuteční ve 14:00 h v přednáškovém sále Hydrobiologického ústavu AV ČR, Na sádkách 7, České Budějovice. Informace: RNDr. Jiří Macháček, CSc., tel.: 387 775 849; e-mail: machacek@hbu.cas.cz. Pozn.: Přednášet bude J. Hrbáček, Hydrobiologický ústav AV ČR České Budějovice.
Pátek 20. května

· Ústav chemických procesů AV ČR pořádá odborné pohovory na téma „Vícesložková difúze v pórech“. Přednášet bude K. Soukup. Pohovory se uskuteční ve 13:30 h v klubu ústavu, Rozvojová 135, Praha 6-Suchdol. Informace: Ing. Jan Linek, CSc., tel.: 220 390 111, fax: 220 920 661, e-mail: linek@icpf.cas.cz.

Úterý 24. května

· Ústav pro soudobé dějiny AV ČR a Národní archiv v Praze pořádají vědeckou konferenci „Československo 1945 – na rozhraní epoch nesvobody“, která se uskuteční v konferenčním sále Národního archivu, Archivní 4, Praha 4-Chodov, a potrvá do 25. května 2005. Informace: Doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, tel.: 257 531 122, e-mail: kocian@usd.cas.cz. Pozn.: Konference je věnována 60. výročí ukončení 2. světové války a obnově mírového života v Evropě, včetně obnovy Československa. Jednání konference se soustředí do následujících tematických bloků: 1. Československo v osvobozené Evropě; 2. Politický systém nové republiky; 3. Poválečné migrace a národnostní proměny; 4. Společnost na rozhraní dvou epoch.

Středa 25. května

· Ústav dějin umění Akademie věd ČR pořádá přednášku „Iluminátorské dílny v Praze ve 2. polovině 14. století“, která se uskuteční v 15:30 h v zasedací místnosti 117 v budově Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1. Informace: Martin Mádl, PhD., ÚDU AV ČR, tel.: 221 183 551, e-mail: madl@udu.cas.cz. Pozn.: Přednášet bude PhDr. J. Hana Hlaváčková (FF UK a ÚDU AV ČR). Přednáška patří do cyklu „Collegium historiae artium“.

· Geofyzikální ústav AV ČR, nakladatelství Academia a Tiskový odbor AV ČR zvou na prezentaci publikace „Iconography of the 1755 Lisbon earthquake“, která se uskuteční v 17:00 h v místnosti 205 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Informace: PhDr. Veronika Kratochvílová, Tiskový odbor AV ČR, tel.: 221 403 405, e-mail: vkratochvilova@ssc.cas.cz. Pozn.: Letos si připomeneme 250. výročí nejničivějšího zemětřesení v evropské historii, ke kterému došlo 1. listopadu 1755 poblíž Lisabonu. Zemětřesení, následné požáry a zemětřesením vyvolaná přílivová vlna tsunami zničily prakticky celé město Lisabon a připravily o život 70 000 jeho obyvatel. Zkázu města zdokumentovali tehdejší výtvarníci; kvalitní reprodukce těchto vyobrazení jsou těžištěm prezentované publikace.

Pátek 27. května

· Ústav chemických procesů AV ČR pořádá odborné pohovory na téma „Měření rozpustnosti vysoce hydrofobních látek ve vodě metodou generátorové kolony“. Přednášet bude P. Dohányosová. Pohovory se uskuteční ve 13:30 h v klubu ústavu, Rozvojová 135, Praha 6-Suchdol. Informace: Ing. Jan Linek, CSc., tel.: 220 390 111, fax: 220 920 661, e-mail: linek@icpf.cas.cz.

Úterý 31. května

· Archiv AV ČR a Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ve spolupráci s Gerhart-Hauptmann-Haus Düsseldorf a Univerzitou Karlovou v Praze pořádají kolokvium „Akademie jako nositelé kulturní identity“, které se uskuteční v Praze. Informace: Doc. PhDr. Alena Míšková, Archiv AV ČR, tel.: 222 222 019, 233 544 166, e-mail: miskova@archiv.cas.cz, internet: www.archiv.cas.cz. Pozn.: Kolokvium navazuje na stejnojmenné kolokvium konané ve dnech 14. dubna – 8. května 2005 v Düsseldorfu.

· Tiskový odbor AV ČR a Česká křesťanská akademie pořádají besedu u kulatého stolu „Současné kosmologické teorie a teologický pojem stvoření“, která se uskuteční v místnosti 206 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Informace: Zuzana Bukovská, Tiskový odbor AV ČR, tel.: 221 403 354, e-mail: bukovska@kav.cas.cz. Pozn.: Letošní, 3. ročník cyklu Věda a víra, je příspěvkem ke Světovému roku fyziky 2005. Přednášet budou prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., MFF UK Praha, prof. Jiří Chýla, CSc., Fyzikální ústav AV ČR, a Mgr. P. Pavel Gábor, S. J. Začátek besedy bude upřesněn.

Výstavy
3. – 26. května

· Tiskový odbor Akademie věd ČR, Akademie věd Estonské republiky, Estonská národní knihovna a Tallinská univerzita pořádají výstavy „Estonská Akademie věd v dokumentech“ a „Čas kronik“, které se konají v rámci Estonských dnů v Akademii věd ČR. Vernisáž se uskuteční 2. května 2005 v 17:00 h ve foyer budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Informace: Jiří Novotný, Tiskový odbor AV ČR, tel.: 221 403 201, e-mail: jnovotny@ssc.cas.cz. Pozn.: Výstava je otevřena v pracovní dny od 8:00 do 19:00 h ve foyer budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

5. května – 3. června

· Ústav makromolekulární chemie AV ČR a Atelier sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pořádají výstavu „IndiviDUEL“. Vernisáž a zvuková performance se uskuteční 5. května 2005 v 18:00 h. Informace: http://www.imc.cas.cz/czisol2/imc/kult/0504.htm. Pozn.: IndiviDUEL je vizuální a zvukový projekt, který představuje setkání dvou mladých umělkyň Caroline Gillot a Filomeny Borecké. Výstava je otevřena v pracovní dny od 8:00 do 18:00 h ve Výstavní síni Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, Heyrovského nám. 2, Praha 6.

31. května – 20. července

· Archiv AV ČR a Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ve spolupráci s Gerhart-Hauptmann-Haus Düsseldorf a Univerzitou Karlovou v Praze pořádají výstavu „Akademie jako nositelé kulturní identity“. Vernisáž se uskuteční v pondělí 30. května 2005 v 17:00 h ve foyer budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Informace: Doc. PhDr. Alena Míšková, Archiv AV ČR, tel.: 222 222 019, 233 544 166, e-mail: miskova@archiv.cas.cz, internet: www.archiv.cas.cz. Pozn.: Výstava navazuje na stejnojmennou výstavu konanou ve dnech 14. dubna – 8. května 2005 v Düsseldorfu. Výstava je otevřena v pracovní dny od 8:00 do 19:00 h ve foyer budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.


Připravované akce v České republice

Čtvrtek 2. června

· Filozofický ústav AV ČR, kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti, pořádá konferenci „Inovační kultury – výzva a strategie učení“, která se uskuteční v Praze a potrvá do 4. června 2005. Informace: PhDr. Jiří Loudín, CSc., Filozofický ústav AV ČR, tel.: 222 222 145, e-mail: stsscz@cesnet.cz, edist@lorien.site.cas.cz, internet: http://www.flu.cas.cz/stss/vse2/cz/events.html#inovation_cultures.

Pátek 3. června

· Ústav chemických procesů AV ČR pořádá odborné pohovory na téma „Molekulární modelování fluidních systémů v nanopórech“. Přednášet bude M. Lísal. Pohovory se uskuteční ve 13:30 h v klubu ústavu, Rozvojová 135, Praha 6-Suchdol. Informace: Ing. Jan Linek, CSc., tel.: 220 390 111, fax: 220 920 661, e-mail: linek@icpf.cas.cz.

Pondělí 6. června

· Filozofický ústav AV ČR, pracovní skupina pro analytickou filozofii, pořádá kolokvium „100 let speciální teorie relativity aneb filosofické otázky prostoru a času“, které se bude konat ve Filozofickém ústavu AV ČR v Praze a potrvá do 7. června 2005. Informace: Vladimír Havlík, Filozofický ústav AV ČR, e-mail: havlik@flu.cas.cz, internet: http://www.flu.cas.cz/saf/100letSTR.html. Pozn.: Kolokvium, které se koná ve Světovém roce fyziky 2005, je věnováno 100. výročí Einsteinovy statě „Zur Elektrodynamik bewegter Körper/ K elektrodynamice pohybujících se těles“publikované v červnu roku 1905 v Annalen der Physik, 17:891.

Středa 8. června

· Ústav dějin umění AV ČR pořádá přednášku „Adriaen de Vries a Pražský hrad“, která se uskuteční v 15:30 h v zasedací místnosti č. 117 v budově Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1. Informace: Martin Mádl, PhD., ÚDU AV ČR, tel.: 221 183 551, e-mail: madl@udu.cas.cz. Pozn.: Přednášet bude PhDr. Eliška Fučíková, Kancelář Senátu Parlamentu ČR. Přednáška patří do cyklu „Collegium historiae artium“.

· Akademie věd ČR a Univerzita Karlova Praha pořádají přednášku „Mezilidské vztahy a vzájemná komunikace“, která se uskuteční v 17:30 h v místnosti 206 v budově Akademie věd ČR, Národní 3. Praha 1. Informace: Božena Matoulková, Tiskový odbor AV ČR, tel.: 221 403 438, e-mail: matoulkova@kav.cas.cz. Pozn.: Přednášet bude doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc., Filozofická fakulta UK Praha. Přednáška patří do cyklu „Akademická Praha“, který společně pořádají AV ČR a UK Praha.

Čtvrtek 9. června

· Ústav chemických procesů AV ČR spolupořádá „Socrates Intensive Course „High Pressure Chemical Engineering Processes: Basics and Applications (Sokratův intenzivní kurz „Vysokotlaké chemicko-inženýrské procesy: Základy a aplikace)“, který se uskuteční v Praze a potrvá do 20. června 2005. Informace: H. Sovová, e-mail: sovova@icpf.cas.cz.

Pátek 10. června

· Ústav chemických procesů AV ČR pořádá odborné pohovory na téma „Laserová příprava nanočástic v polymerním obalu“. Přednášet bude R. Fajgar. Pohovory se uskuteční ve 13:30 h v klubu ústavu, Rozvojová 135, Praha 6-Suchdol. Informace: Ing. Jan Linek, CSc., tel.: 220 390 111, fax: 220 920 661, e-mail: linek@icpf.cas.cz.

Úterý 14. června

· Tiskový odbor Akademie věd ČR pořádá přednášku pro středoškolské studenty „Svět elementárních částic a velký třesk (Big Bang): Záhady a souvislosti“, která se uskuteční ve 14:00 h v místnostech 205 a 206 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Informace: Zuzana Bukovská, TiO AV ČR, tel.: 221 403 354, e-mail: bukovska@kav.cas.cz. Pozn.: Přednášet bude prof. Jiří Chýla, CSc., Fyzikální ústav AV ČR. Přednáška patří do cyklu „Nebojte se vědy“.

Středa 15. června

· Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR, oddělení číslicového zpracování signálu a syntézy řeči, pořádá 662. kolokvium „Atomic Clock at BNM-SYRTE (Observatoire de Paris)“, které se uskuteční v 13:30 h v klubovně ÚRE AV ČR, Chaberská 57, Praha 8-Kobylisy. Informace: Ing. Petr Horák, PhD., e-mail: horak@ure.cas.cz. Pozn.: Přednášet bude Roland Barillet, BNM-SYRTE, Observatoire de Paris.

Pátek 17. června

· Ústav chemických procesů AV ČR pořádá odborné pohovory na téma „Tvorba bublin požadovaných parametrů“. Přednášet bude P. Stanovský. Pohovory se uskuteční ve 13:30 h v klubu ústavu, Rozvojová 135, Praha 6-Suchdol. Informace: Ing. Jan Linek, CSc., tel.: 220 390 111, fax: 220 920 661, e-mail: linek@icpf.cas.cz.

Středa 22. června

· Ústav dějin umění AV ČR pořádá přednášku „Korunovační ceremoniál jako pramen k poznání zeměpanské reprezentace Habsburků v 16.–18. století“, která se uskuteční v 15:30 h v zasedací místnosti č. 117 v budově Ústavu dějin umění AV ČR, Husova 4, 110 00 Praha 1. Informace: Martin Mádl, PhD., ÚDU AV ČR, tel.: 221 183 551, e-mail: madl@udu.cas.cz. Pozn.: Přednášet bude Štěpán Vácha, Praha. Přednáška patří do cyklu „Collegium historiae artium“.

Pátek 24. června

· Ústav chemických procesů AV ČR pořádá odborné pohovory na téma „Hydrodynamika dvoufázového pulzního toku kapalina-plyn vrstvou náplně“. Přednášet bude P. Stavárek. Pohovory se uskuteční ve 13:30 h v klubu ústavu, Rozvojová 135, Praha 6-Suchdol. Informace: Ing. Jan Linek, CSc., tel.: 220 390 111, fax: 220 920 661, e-mail: linek@icpf.cas.cz.

Neděle 26. června

· Ústav makromolekulární chemie AV ČR pořádá konferenci „Current and future trends in polymeric materials“, která se uskuteční v Praze a potrvá do do 30. června 2005. Informace: http://www.imc.cas.cz/sympo/23discon.html.

Úterý 28. června

· Ústav pro českou literaturu AV ČR, Katedra české literatury a literární vědy Filozofické fakulty UK, Ústav bohemistických studií Filozofické fakulty UK a Památník národního písemnictví v Praze pořádají „3. kongres světové literárněvědné bohemistiky“, který se uskuteční v Praze a potrvá do 3. července 2005. Informace: Ing. Pavel Janáček, PhD., tajemník kongresu, tel.: 222 828 145, e-mail: janacek@ucl.cas.cz. Pozn.: Téma pro kongres zní: „Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě“. Záštitu nad kongresem převzala prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

Pátek 1. července

· Ústav chemických procesů AV ČR pořádá odborné pohovory na téma „Směs n-alkanů a chloralkanů z poruchové teorie konvexních molekul“. Přednášet bude J. Pavlíček. Pohovory se uskuteční ve 13:30 h v klubu ústavu, Rozvojová 135, Praha 6-Suchdol. Informace: Ing. Jan Linek, CSc., tel.: 220 390 111, fax: 220 920 661, e-mail: linek@icpf.cas.cz.

Neděle 10. července

· Ústav makromolekulární chemie AV ČR pořádá konferenci „Polymer gels and networks“, která se uskuteční v Praze a potrvá do 14. července 2005. Informace: http://www.imc.cas.cz/sympo/44micros.html.

Neděle 4. září

· Ústav chemických procesů AV ČR organizuje „EMLG Annual Meeting (Výroční konference EMLG)“, která se uskuteční v areálu České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole, a potrvá do 15. září 2005. Informace: I. Nezbeda, tel.: 220 390 296, e-mail: ivonez@icpf.cas.cz, ivonez@beba.cesnet.cz. Pozn.: Pořadatelem konference je European/Japanese Molecular Liquid Group.

Úterý 6. září

· Ústav pro jazyk český AV ČR, etymologické oddělení, pořádá mezinárodní vědeckou konferenci „Etymologické symposion Brno 2005 (Příspěvky z oboru slovanské filologie)“, která se uskuteční v Brně na Právnické fakultě MU a potrvá do 8. září 2005. Informace: PhDr. Ilona Janyšková, CSc., PhDr. Helena Karlíková, CSc., Ústav pro jazyk český AV ČR, e-mail: es@iach.cz.

Čtvrtek 29. září

· Ústav chemických procesů AV ČR pořádá workshop „Multiphase Processes in Metallurgy (Vícefázové procesy v metalurgii)“, který se uskuteční v Praze a potrvá do 30. září 2005. Informace: Jiří Drahoš, e-mail: drahos@icpf.cas.cz.

Čtvrtek 6. října

· Evropský kulturní klub, sekce pro vědu a filozofii, spolu s Radou vědeckých společností zvou na 127. podvečer na téma: „Světový rok fyziky II. Prof. Dr. Bohumil Kučera, prof. Dr. Viktor Trkal“, který se uskuteční v 17:00 h v místnosti č. 206 v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Informace: RNDr. Věra Suchánková, Rajmonova 1196, 182 00 Praha 8, tel.: 284 684 499, e-mail: suchanko@mbox.cesnet.cz. Pozn.: Vstup volný do vyčerpání kapacity sálu.

Pondělí 17. října

Ústav chemických procesů AV ČR spolupořádá „52nd Conference of Chemical and Process Engineering CHISA 2005 (52. národní konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2005)“, která se uskuteční v Srní a potrvá do 20. října 2005. Informace: sekretariát kongresu CHISA, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1; tel.: 221 082 333; fax: 221 082 366; e-mail: org@chisa.cz; internet: www.chisa.cz.

Informace – zajímavosti

· Tiskový odbor AV ČR má nové internetové stránky http://press.avcr.cz/.

· Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR pořádalo 14. dubna 2005 tiskovou konferenci k výsledkům veřejného mínění na téma „Politická kultura a politické strany očima veřejnosti“.

· Pražská skupina Společnosti pro vědu a umění pořádala 14. dubna 2005 přednášku doc. Jiřiny Šiklové „Romská menšina v České republice“.

· Český klub skeptiků Sisyfos 20. dubna 2005 slavnostně předával „Bludné balvany za rok 2004“. Cena je každoročně udělována jednotlivcům i skupinám za matení české veřejnosti.

· Technologické centrum AV ČR, Sigma-Aldrich, s. r. o., ve spolupráci s Tiskovým odborem AV ČR pořádaly 21. dubna 2005 mezinárodní seminář „Biofarmacie a její možnosti v České republice po vstupu do Evropské unie“.

· Komise pro životní prostředí AV ČR ve spolupráci s Tiskovým odborem AV ČR pořádala 28. dubna 2005 seminář „Vliv turismu na historicky významné objekty“.

· Slovanský ústav AV ČR ve spolupráci s Ústavem světových dějin Filozofické fakulty UK pořádal 28. dubna 2005 přednášku „Byzantine navy“. Přednášel řecký badatel Vassilis Christidis, profesor univerzity v Ioannině.
Související články
Komentáře

Napsat vlastní komentář

Pro přidání příspěvku do diskuze se prosím přihlašte v pravém horním rohu, nebo se prosím nejprve registrujte.